یکسال از فاجعه منا گذشت ....

یکسال گذشت ، چه عزیزانی که در این واقعه از دست رفتند.در این حادثه 50 نفر از هم استانی های من هم از بین رفتند .
چه کسی خبر از دل خانواده های آنها دارد ؟ ایا میتوانند درک کنند ؟ خانواده ای که با امید و آرزو از عزیزانش جدا می شود تا به سفر حج مشرف بشوند اما بعد از چند روز در روز عید قربان هم زمان که در ایران به انجام فریضه قربانی مشغول بودند عزیزانشان در چه حالی بودند ؟
آیا می توان خبر داد که چه شده است ؟
همیشه از دست دادن عزیزان سخت است ، این موضوع را تا زمانی که پدر و مادرم را در تصادف از دست نداده بودم درک نکرده بودم .
اما حالا هر بار که بهش فکر میکنم چشمانم خیس می شوند .لحظه ای که پدر و مادرت جلوی چشمانت پر می کشند.
من شما را درک میکنم ....
محسن حاجی حسنی هم یکی از اون عزیزانی بود که خیلی دوستش داشتم ولی حیف که از پیشمان رفت .
باید به امید زنده بود و زندگی کرد .سپاسگزاری کرد و راه خود رو ادامه داد .
یاحق .....

دوشنبه 15 شهریور 1395