قدر داشته هایمان را بدانیم

هر سال تابستان یکی از مسافرتهایی که میرویم دریا است . شهرکی کوچک ولی اختصاصی کنار دریا به طوری که از پنجره ویلا نسیم دریا صورتت را خنک می کند.
چه لذتی دارد پیاده روی صبح لب ساحل ، هنگامی که دریا در سکوت دنیا موسیقی زیبایی را در فضا پخش میکند .
چه زیباست انسانهایی که در ان زمان برای رسیدن به واقعیت وجودی خود به درسیا نظاره گر می شوند .
چه زیباست طلوع افتاب در دریا و چه زیباتر غروب افتاب در دریا
براستی چرا ما انسانها به خودمان اینقدر سخت میگیریم ؟ از گرگان تا رستمرود نزدیک به 4 ساعت است و تفاوت استفاده از ظرفیت دریا از زمین تا اسمان .
در آنجا از کوچکترین ساحل نیز درامد کسب می کنند و ما .... هیچ .
انگار از اب دریای خزر نیز ما فقط به قدر زباله هایش منفعت برده ایم .
براستی بیاییم تا قدر داشته هایمان را بدانیم .

یکشنبه 10 مرداد 1395