مدتیست که دو شهید بزرگ مهمان شهرمان هستند ، به برکت این دو هر هفته شبهای جمعه بر بلندای پارک شبنم (تپه نورالشهدا ) دعا و نماز بر پا می شود . بسیاری از مردم شهر نوده و شهرهای اطراف هم در این مراسم شرکت می کنند . امروز سایت شهرداری نوده خاندوز (که... بیشتر