اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان بعد از روی کار آمدن تیم جدید و ریاست رمضان بهرامی شاهد ایجاد تحولهای زیادی است .تشکیل کمیته ها و کمیسیون های مختلف ، برگزاری دوره های آموزشی مدون و منظم و کاربردی از آن جمله است .اتاق در روز یکشنبه 3/8/94... بیشتر